Przejdź do treści głównej

7-dniowy tryb ogłoszenia konkursu – list do ministra zdrowia

autor(ka): Fundacja "Rodzić po Ludzku"
2016-10-07, 11:34
użytkownik
archiwalne
Flickr.com
FUNDACJA RODZIĆ PO LUDZKU pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie i oburzenie trybem ogłoszenia przez Pana Ministra konkursów „Konkursy - Narodowy Program Zdrowia” dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią.

O trybie ogloszenia konkursu piszemy w tekście: Konkursy Ministerstwa Zdrowia. Tydzień na przygotowanie projektów


Sz. P. Minister Zdrowia
Konstanty Radziwiłł
Ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Fundacja Rodzić po Ludzku pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie i oburzenie trybem ogłoszenia przez Pana Ministra konkursów „Konkursy - Narodowy Program Zdrowia” dotyczących zlecania zadań publicznych z zakresu problematyki karmienia piersią.

Jesteśmy organizacją pozarządową pożytku publicznego, od 20 lat pracującą w obszarze opieki okołoporodowej. W dotychczasowej naszej działalności nie zetknęłyśmy się nigdy z takim trybem ogłaszania jakiegokolwiek konkursu, czy naboru realizatorów zadań. Oburzenie budzi przede wszystkim fakt ogłoszenia konkursu z terminem złożenia oferty do siedmiu dni roboczych, a także brak jakiegokolwiek ogłoszenia w tej sprawie w zakładce dla organizacji pozarządowych:

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe/ogloszenia-konkursowe/

Siedem dni to obiektywnie bardzo krótki czas na przygotowanie rzetelnej, dobrej merytorycznie i efektywnej ekonomicznie oferty. Finanse publiczne wymagają dołożenia szczególnej staranności w ich wydatkowaniu, a w naszej opinii tryb ten staranności nie zapewnia.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym rozdziału 4 dotyczącego zasad finansowania zadań z zakresu zdrowia publicznego „do wyboru realizatorów zadań nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.” W zapisach ustawy o zdrowiu publicznym nie określono minimalnego terminu składania ofert, uznając, że właściwy minister wykaże się racjonalnością w tym zakresie.

Zwracamy uwagę, że w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w art. 13.1. wskazane jest iż termin do składania ofert „nie może być krótszy niż 21 dni od ukazania się ostatniego ogłoszenia(...)”. Ustawodawca wykazał się w tym przypadku racjonalnym podejściem do kwestii przygotowania i opracowania oferty, nie jest bowiem możliwe przygotowanie jej w krótszym czasie. Termin złożenia ofert w ogłoszonych właśnie przez Pana Ministra konkursach jest trzykrotnie krótszy niż przywołany zapis ustawy o działalności pożytku publicznego.

W naszej opinii taki tryb składania ofert powoduje także ograniczenie w dostępności do konkursu dla wielu organizacji. Zapewnienie dostępu do konkursu jak najszerszemu gronu oferentów pozostaje w interesie ogłaszającego i jest jednym z warunków jak najlepszej realizacji zleconego zadania. Istotne jest, by jak najwięcej organizacji miało możliwość aplikowania w konkursach, zwiększa to bowiem szanse na wyłonienie najlepszych ofert.

Nie widzimy merytorycznego uzasadnienia dla tak krótkiego czasu trwania konkursu. Co prawda od lat postulowałyśmy o podjęcie natychmiastowych działań związanych z promocją karmienia piersią lecz nie dokładnie o to nam chodziło. Tryb taki miałby uzasadnienie w przypadkach wyjątkowych sytuacji tj. klęski żywiołowej czy poważnego kryzysu społecznego, ale nie widzimy tu żadnej z tych przesłanek.

Dodatkowo brak ogłoszeń o konkursach w zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym jest łamaniem Państwa własnych “dobrych praktyk”. Jesteśmy przekonane, że wiele organizacji nie miało możliwości zapoznania się z ogłoszonymi konkursami.

Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że niezwykle cieszymy się z powstania Narodowego Programu Zdrowia i przeznaczenia środków na wsparcie tak ważnego tematu jakim jest karmienie piersią. Wierzymy, że długofalowe wsparcie w tym zakresie przełoży się na zdrowie dzieci i w przyszłości całego naszego społeczeństwa.

W związku z przedstawionymi uwagami zwracamy się do Pana Ministra z wnioskiem w wydłużenie terminu składania ofert do 3 tygodni oraz zamieszczenia informacji o konkursach w zakładce dla organizacji pozarządowych. Koniecznym wydaje się też rozpoczęcie prac nad stworzeniem programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi i uwzględnienie w nim mechanizmów m.in. konsultowania harmonogramów zlecania zadań publicznych. Wpłynie to pozytywnie na przejrzystość, powszechność i ostatecznie efektywność podejmowanych działań.

Do wiadomości:

  1. Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
  2. Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
  3. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Radzie Zdrowia Publicznego, prof. dr hab. n. med. Iwona Bojar – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
  4. Rada Działalności Pożytku Publicznego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  5. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP

Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGOJakie wyzwania przed nim stoją? Śledź debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Źródło: Fundacja "Rodzić po Ludzku"
Organizator:

Fundacja "Rodzić po Ludzku"

Adres:

Nowolipie 13/15, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie

Tel.:

22 887 78 76

Faks:

22 887 78 76

Www:

http://www.rodzicpoludzku.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 17 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • ochrona zdrowia
  • współpraca z administracją